اتصل بنا

[cz_gap height=”70px”][cz_title id=”cz_78112″ sk_overall=”padding-right:150px;padding-left:150px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

تــواصل معنــــا

اتصل اليوم[/cz_title][cz_gap height=”60px”][cz_contact_form_7 cf7=”Contact Form 2″ id=”cz_89223″ sk_con=”padding-right:150px;padding-left:150px;margin-bottom:30px;” sk_con_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;” sk_p=”margin-bottom:15px;” sk_p_1=”width:48%;” sk_p_2=”width:48%;float:right;” sk_select=”color:rgba(0,0,0,0.55);border-style:solid;border-color:#dddddd;”]

[cz_content_box type=”1″ shape=”cz_content_box_full_after” id=”cz_33201″ sk_overall=”color:#ffffff;padding:60px;”][cz_service_box title=”تليفون” icon=”fa czico-122-phone-call” icon_fx=”cz_sbi_fx_11″ id=”cz_39832″ sk_icon=”font-size:42px;color:#e2001a;font-weight:700;background-color:#ffffff;margin-top:2px;margin-right:30px;border-radius:3px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_title=”color:#000001;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#e2001a;” sk_overall=”margin-bottom:30px;” cz_service_box=””]

‎+20 2 23860196

[/cz_service_box][cz_service_box title=”موبايل” icon=”fa czico-007-phone-chat-with-wifi-signal” icon_fx=”cz_sbi_fx_11″ id=”cz_14977″ sk_icon=”font-size:42px;color:#e2001a;font-weight:700;background-color:#ffffff;margin-top:2px;margin-right:30px;border-radius:3px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_title=”color:#000001;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#e2001a;” sk_overall=”margin-bottom:30px;” cz_service_box=””]

01223008682

[/cz_service_box][cz_service_box title=”البريد الالكترونى” icon=”fa czico-006-speech-bubble-with-text-lines” icon_fx=”cz_sbi_fx_11″ id=”cz_53375″ sk_icon=”font-size:42px;color:#e2001a;font-weight:700;background-color:#ffffff;margin-top:2px;margin-right:30px;border-radius:3px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_title=”color:#000001;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#e2001a;” sk_overall=”margin-bottom:30px;”]info@ricoh.com.eg
[/cz_service_box][cz_service_box title=”المكتب الرئيسى” icon=”fa czico-082-maps-and-flags” icon_fx=”cz_sbi_fx_11″ id=”cz_99722″ sk_icon=”font-size:42px;color:#e2001a;font-weight:700;background-color:#ffffff;margin-top:2px;margin-right:30px;border-radius:3px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_title=”color:#000001;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#e2001a;” sk_overall=”margin-bottom:50px;”]‏٥ ش إمتداد رمسيس، أبراج الملتقي، برج (د)، محل (١٧)، ميدان العباسية‏
[/cz_service_box]

[/cz_content_box]
[cz_contact_form_7 cf7="Quick Contact Form" id="cz_71719"]